ഉൽപ്പന്ന വിവരങ്ങളിലേക്ക് പോകുക
1 ന്റെ 1

Sustainable Engineering and Farming (SEFA)

FEEDING BUCKET LAMB 8 LTR WITH 3 TEAT

FEEDING BUCKET LAMB 8 LTR WITH 3 TEAT

സാധാരണ വില Rs. 2,336.00
സാധാരണ വില Rs. 2,336.00 വില്പന വില Rs. 2,336.00
വിൽപ്പന വിറ്റുതീർത്തു
നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

Bucket allows to feed a few lambs at one time. Adapted for mounting. Capacity – 10 l.

മുഴുവൻ വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക