ഉൽപ്പന്ന വിവരങ്ങളിലേക്ക് പോകുക
1 ന്റെ 1

Sustainable Engineering and Farming (SEFA)

PULSATOR INTERPULS L80 AIR with adaptor

PULSATOR INTERPULS L80 AIR with adaptor

സാധാരണ വില Rs. 7,920.00
സാധാരണ വില Rs. 7,920.00 വില്പന വില Rs. 7,920.00
വിൽപ്പന വിറ്റുതീർത്തു
നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

The Pulsator design has been revamped, thanks to the appealing lateral geometry in harmony with the cover lines.
The cover features the largest external filter of its kind, which generates a high and continuous air flow – AirBoost.  This ensures a gentle and homogeneous milking with first-class massage phases.

Benefits
•Improved milking performances
•Easy-to-clean filter
•Reinforced internal partition walls: additional protection from impurities
•Maintenance free
•Sturdy and reliable
മുഴുവൻ വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക