ഉൽപ്പന്ന വിവരങ്ങളിലേക്ക് പോകുക
1 ന്റെ 2

Jumbogreen

Jumbo Tic Spray

Jumbo Tic Spray

സാധാരണ വില Rs. 350.00
സാധാരണ വില Rs. 395.00 വില്പന വില Rs. 350.00
വിൽപ്പന വിറ്റുതീർത്തു
നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
SIZE

Ingredients: Organic essential oils,  natural extracts, alkaloids, polysorbate, purified aqueous solution and stabilizers 

Benefits: Effective Tick and Bug repellent: Formulated to repel ticks, fleas, mosquitoes, and other common pests, providing long-lasting protection. Gentle on skin: Free from harsh chemicals, synthetic fragrances, and artificial preservatives, making it suitable for dogs with sensitive skin. 

Pleasant scent: Infused with a refreshing blend of essential oils, leaving your dog 
smelling great without the overpowering odor of conventional sprays. 
Easy to use: Comes in a convenient spray bottle for quick and effortless application. Perfect for use at home or on the go.

How to use?
Shake well: Ensure all ingredients are well mixed. Spray directly onto your dog's coat, avoiding the eyes, nose, and mouth. Pay special attention to areas where pests are likely to hide, such as behind the ears, around the tail, and under the legs. Gently rub the spray into the coat for better coverage and absorption. Use before outdoor activities and reapply as necessary, especially after swimming or bathing.


മുഴുവൻ വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക