ഉൽപ്പന്ന വിവരങ്ങളിലേക്ക് പോകുക
1 ന്റെ 3

Jumbogreen

Universal Meatmaker mineral block

Universal Meatmaker mineral block

സാധാരണ വില Rs. 410.00
സാധാരണ വില Rs. 430.00 വില്പന വില Rs. 410.00
വിൽപ്പന വിറ്റുതീർത്തു
നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
Size

CONTAINS

CALCIUM,PHOSPHOROUS, IRON, MAGNESIUM, ZINC, IODINE, MAGNEASE, COBALT, SELENIUM, VITAMIN AD3E, B-COMPLEX, BIOTIN, NICOTINAMIDE, CHOLINE CHLORIDE, YEAST & HERBAL EXTRACTS, SODIUM CHLORIDE Q.S

BENEFITS

 STIMULATE APPETITE, PROMOTES RAPID WEIGHT GAIN
• IT STRENGTHENS THE IMMUNE SYSTEM.
• IT IS DELICIOUS AND APPETIZING
• REGULATES DISORDERS IN THE NAIL, HAIR AND SKIN. • EFFECTIVE AT SALT, MINERAL & VITAMIN DEFICIENCIES
• SUPPORTS THE CORRECT FUNCTIONING OF DIGESTIVE SYSTEM WITH LICKING REFLEX.
• PREVENTS BEHAVIORAL DISORDERS SUCH AS SOIL, WOOL, PAPER EATING AND WALL LICKING.
• INTENSIVE MINERALS MEET THE DAILY NEEDS OF ANIMALS WITH EXTRA ZINC SUPPORT.

മുഴുവൻ വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക